ШКІЛЬНЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ


Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників у 2018-2019 н.р.:
"Формування в учнів національно -  патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови, традицій народних ремесел на основі виховання ціннісного ставлення до держави та суспільства"
 
МО класних керівників у 2018-2019 навчальному році ставить такі завдання:
- Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і новаторського педагогічного досвіду.
- Ознайомитись із творчими лабораторіями учителів-новаторів шкіл району  та області.
- Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати і впроваджувати в своїй роботі досвід колег.
- Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх адаптації до шкільного життя.
- Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень.
- Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми.
- Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх самореалізації.
- Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості.
- Залучити батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів.
- Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму.
- Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.
- Формувати життєтворчу юну особистість шляхом впровадження основних принципів особистісно- орієнтованої освіти.

Мета роботи методичного об'єднання:
Удосконалення виховної роботи з учнями шляхом застосування сучасних виховних технологій, що забезпечують новий рівень виховання.

Основні напрямки роботи шкільного методичного об'єднання класних керівників:
- всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі   виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;
- збереження та зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців;
- виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво та соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;
- формування у школярів бажання та вміння учитися, виховання потреби і здатності до навчання впродовж усього життя, вироблення вмінь практично та творчо використовувати набуті знання;
- формування в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво; оволодіння засобами пізнавальної та практичної діяльності;
- виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого та професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії й оволодіння нею;
- виховання школяра як особистості моральної, відповідальної, людини культури з розвиненими естетичним, етичним ставленням до навколишнього світу та самої себе;
- сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:
- організовує колективне планування і  аналіз життєдіяльності класних колективів;
- бере участь у реалізації програми підвищення професійного рівня педагогів з питань виховання та методики виховання;
- планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
- організовує вивчення та запровадження класними керівниками інноваційних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
- спрямовує   роботу класних керівників на реалізацію творчого потенціалу та пошук ефективних шляхів застосування результатів наукових досліджень;
- координує виховну діяльність класних колективів;
- організовує обмін позитивним педагогічним досвідом у досягненні виховних результатів;
- обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів;
- оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення класних керівників.