Проблема, над якою працює методичне об᾽єднання:
«ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ТА ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Мета і завдання
МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу
на 2018/2019 н. р.

1.    Спрямувати роботу МО на виконання ос¬новних стратегічних завдань оновлення освіти:
•    Конституції України,
•    Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;
•    Національної доктрини розвитку освіти в Ук¬раїні в XXI столітті;
•    державної програми «Вчитель».
2.    Розкривати духовне багатство української і сві¬тової літературної скарбниці, прилучати учнів до ес¬тетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників.
3.    Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі.
4.    Дотримуватися єдиного мовного та орфографіч¬ного режимів.
5.    Плекати любов і повагу до українського слова.
6.    Працювати над удосконаленням культури мо¬влення.
7.     Допомагати вчителям в забезпеченні високого рівня  викладання предметів негуманітарного циклу рідною (державною) мовою.
8.    Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя.
9.    Удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання відповідно до освітніх стандартів.
10.    Вивчати та використовувати на практиці інно¬ваційні методи навчання.
11.    Упроваджувати методи нетрадиційної, нестан¬дартної організації творчої діяльності учнів.
12.    Вивчати індивідуальні особливості учнів з ме¬тою їх урахування при плануванні роботи вчителів української мови та літератури.
13.    Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів.
14.    Залучати учнів до участі в олімпіадах з ук¬раїнської мови та літератури, конкурсі ім. П. Яцика,
Т. Шевченка,пошуково-дослідницькій роботі МАН, різноманітних конкурсах.
15.    Аналізувати уроки, виховні заходи, результати шкільних олімпіад, конкурсів та участь в олімпіадах, написання науково-дослідницьких робіт МАН.
16.    Готувати учнів до ДПА,до проходження ЗНО з української мови та літератури.
17.    Продовжити роботу зі створення навчально-ме¬тодичного комплексу з української мови .
18.    Сприяти творчому розвитку учнів, становлен¬ня їх особистості.
19.    Формувати активну громадську позицію вчи¬телів та учнівської молоді.
20.    Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.
21.    Діагностувати педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності.
22.    Обговорювати актуальні питання навчання і виховання.
23.    Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм.
24.    Координувати планування.
25.    Затверджувати тексти контрольних робіт, завдань олімпіад, сценаріїв виховних заходів, планів проведення предметного тижня і декади, педагогічних виставок, методичних семінарів тощо.
26.    Виробляти методичні рекомендації з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою).
27.    Ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури.
28.    Вивчати й узагальнювати досвід вчителів.
29.    Ознайомлюватися з позитивним педагогічним досвідом, впроваджувати його в практику роботи.
30.    Виготовляти наочність.